THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA ĐIỆN NỮ HOÀNG.(Mẫu Mới 2018)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA ĐIỆN NỮ HOÀNG.(Mẫu Mới 2018)
Giá: 0 VNĐ

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -      

( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 902                 

Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA HOÀNG GIA- VIP 2019    -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 907                -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

VIDEO XE LỬA HOÀNG GIA- VIP 2019

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA HOÀNG GIA- VIP 2019    -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 907                -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

 

VIDEO XE LỬA HOÀNG GIA- VIP 2019

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG NHÚN - ( Loại 6 con ngựa kéo 2 toa chở 18 chỗ) 

  Mã Số: 906            - Gía Liên hệ: 036 901 9999          


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG NHÚN - ( Loại 6 con ngựa kéo 2 toa chở 18 chỗ) 

  Mã Số: 906            - Gía Liên hệ: 036 901 9999          

Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

VIDEO XE LỬA NỮ HOÀNG NHÚN 2018

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 902                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP XE LỬA NỮ HOÀNG - Mã Số: 902

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -     ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 902                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -     ( Loại 1 đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

Mã Số: 904                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 15m

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP XE LỬA NỮ HOÀNG - Mã Số: 904

VIDEO XE LỬA NỮ HOÀNG

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -     ( Loại 1 đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 904                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 15m 

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -     ( Loại 1 đầu 4 toa chở 18 chỗ) 

 Mã Số: 904                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999 

VIDEO XE LỬA NỮ HOÀNG

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -     ( Loại 3 con ngựa kéo 3 toa  15 chỗ) 

Mã Số: 903                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 15m 

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -     ( Loại 3 con ngựa kéo 3 toa  15 chỗ) 

Mã Số: 903                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

VIDEO TRÒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG  -  LOẠI CON NGỰA KÉO

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP XE LỬA NỮ HOÀNG - Mã Số: 903

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -      ( Loại 3 con ngựa kéo 3 toa  15 chỗ) 

Mã Số: 903                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

VIDEO XE LỬA NGỰA KÉO

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -      ( Loại 3 con ngựa kéo 3 toa  15 chỗ) 

Mã Số: 903                 -   Gía Liên hệ: 0166 901 9999      

VIDEO XE LỬA NGỰA KÉO

                           

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA PHI CƠ LƯỢN NEW 2018

Mã Số: 905                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999     

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA PHI CƠ LƯỢN NEW 2018

Mã Số: 905                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999     

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

   VIDEO  XE LỬA  PHI CƠ LƯỢN NEW 2018

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA PHI CƠ LƯỢN NEW 2018

Mã Số: 905                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999     

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

   VIDEO  XE LỬA  PHI CƠ LƯỢN NEW 2018

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP - TRÒ CHƠI XE LỬA PHI CƠ

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG   

Mã Số: 902                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

                VIDEO  XE LỬA  NỮ HOÀNG

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -     ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ)

Mã Số: 902                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

                VIDEO  XE LỬA  NỮ HOÀNG  


TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -     ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 902                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

Mã Số: 901                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP XE LỬA NỮ HOÀNG - Mã Số: 901

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 901                 -   Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

        VIDEO  XE LỬA  NỮ HOÀNG