THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI XE LỬA, TÀU ĐIỆN, TÀU HỎA.

TRÒ CHƠI XE LỬA, TÀU ĐIỆN, TÀU HỎA.
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI XE LỬA SIÊU TỐC

 

Liên hệ: 036.901.9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 145.000.000 Đ

loại xe lửa 8 toa -  chở được 18 chỗ với Kích thước 7m x 16m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 1

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 145.000.000 Đ

loại xe lửa 8 toa -  chở được 18 chỗ với Kích thước 7m x 16m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 1

 

VIDEO XE LỬA

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA MẪU MỚI 2018               

loại xe lửa 1 đầu 3 toa - chở được 14 chỗ với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 2

 

VIDEO XE LỬA Ô TÔ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 112.000.000 Đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 16 chỗ với Kích thước 6m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 2

 

VIDEO TRÒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ MẪU VIP 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ             

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SỐ 8            

loại xe lửa 7 toa -  chở được 7 chỗ. 

     Mã số:  Xe Lửa 3

VIDEO XE LỬA SỐ 8

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 82.000.000 Đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 10 chỗ. với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 4


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU NHÂN                Gía: 82.000.000 Đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 10 chỗ. với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 4

 

VIDEO XE LỬA SIÊU NHÂN

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA            

Loại xe lửa 5 toa -  chở được 10 chỗ với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 5

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               

Loại xe lửa 5 toa -  chở được 10 chỗ với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 5


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA             

Loại xe lửa 4 toa -  chở được 8 chỗ với Kích thước 5m x 10m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 5


     TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 108.000.000 Đ

Loại xe lửa 5 toa -  chở được 16 chỗ với Kích thước 6m x 14m (có dốc)

  Mã số:  Xe Lửa 6


TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 108.000.000 Đ

Loại xe lửa 5 toa -  chở được 16 chỗ với Kích thước 6m x 14m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 6


 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CON VỊT                Gía: 56.000.000 Đ

Loại xe lửa 3 toa -  chở được 12 chỗ với Kích thước 5m x 10m (có dốc)

      Mã số:  Xe Lửa 7


      

 

 

 

VIDEO ĐỒ CHƠI XE LỬA CON VỊT DONAL

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 150,000,000 Đ

Loại xe lửa 6 toa -  chở được 24 chỗ với Kích thước 7m x 18m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 6


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU TỐC                Gía: 72,000,000 Đ

Loại xe lửa 4 toa -  chở được 14 chỗ với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 7


          

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 52,000,000 Đ

Loại xe lửa 4 toa -  chở được 4 chỗ với Kích thước 4m x 8m

       Mã số:  Xe Lửa 8

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 82,000,000 Đ

Loại xe lửa 4 toa -  chở được 16 chỗ với Kích thước 6m x 12m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 9


  

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 62,000,000 Đ

Loại xe lửa 4 toa -  chở được 7 chỗ với Kích thước 4m x 10m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 10


TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 72,000,000 Đ

Loại xe lửa 3 toa -  chở được 10 chỗ với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 11