THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI BẬP BÊNH

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI BẬP BÊNH
Giá: 3,800,000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã Số :   B - 01               Kích Thước: rộng 1m6 x cao 0,6m                   Gía: 8.500.000 đ

Mã Số :   B - 02                       Kích Thước: ngang 0m5 x cao 0,6m                   Gía: 2.800.000 đ

Mã Số :   B - 03              Kích Thước: rộng 0m6 x cao 0,8m                   Gía: 4.000.000 đ

 

Mã Số :   B - 04                  Kích Thước: rộng 0m4 x cao 0,6m                   Gía: 5.500.000 đ

 

Mã Số :   B - 05                Kích Thước: rộng 0m5 x cao 1m2                   Gía: 9.500.000 đ


Mã Số :   B - 06                   Kích Thước: rộng 0m6 x cao 1m                   Gía: 3.500.000 đ

 

 

Mã Số :   B - 07                      Kích Thước: rộng 0m5 x cao 1m 2                  Gía: 4.500.000 đ

 

Mã Số :   B - 08                   Kích Thước: rộng 0m6 x cao 1m                   Gía: 3.800.000 đ

 

Mã Số :   B - 09                  Kích Thước: rộng 0m6 x cao 1m 2                  Gía: 4.500.000 đ

 

 

Mã Số :   B - 11                     Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  Gía: 4.000.000 đ

 

Mã Số :   B - 12                   Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  Gía: 4.000.000 đ

 

Mã Số :   B - 13            Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  Gía: 3.700.000 đ

 

Mã Số :   B - 14                   Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  Gía: 3.700.000 đ

 

Mã Số :   B - 15                    Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  Gía: 4.000.000 đ

 

Mã Số :   B - 17                 Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  Gía: 3.200.000 đ

 

Mã Số :   B - 18                    Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  Gía: 4.000.000 đ

 

Mã Số :   B - 19               Kích Thước: ngang 0m5 x cao 0,6m                   Gía: 2.800.000 đ      

 

 

Mã Số :   B - 20                         Kích Thước: ngang 0m4 x cao 0,5m                   Gía: 1.400.000 đ

 

Mã Số :   B - 22                        Kích Thước: ngang 1m2 x cao 1,4m                   Gía: 12.800.000 đ