THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI
Giá: 48,000,000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI CẦU TUỘT CON VOI ( sử dụng cho Hồ Bơi, khu vui chơi sân vườn)  

Mã Số: 01       Kích Thước: Dài 3,7m x rộng1,2m  x cao 1,4m               Gía: 17.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI CẦU TRƯỢT MÁY BAY TRỰC THĂNG  (sử dụng cho Hồ Bơi, khu vui chơi sân vườn)

 Mã Số: 02         Kích Thước: dài 3m4  x  rộng 1m5  x cao 3m              Gía: 23.500.000 đ

 

TRÒ CHƠI CẦU TUỘT TRẺ EM

Mã Số: 03                Kích Thước: dài 6m x ngang 2m x cao 4m          Gía: 72.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI BỘ CẦU TUỘT NGÔI NHÀ CỔ TÍCH

Mã Số: 04              Kích Thước: dài 6m x ngang 2m x cao 4m          Gía: 88.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI BỘ CẦU TUỘT NGÔI NHÀ CỔ TÍCH

Mã Số: 04                 Kích Thước: dài 6m x ngang 2m x cao 4m          Gía: 88.000.000 đ

 

CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 05              Kích Thước: dài 8m6  x  ngang 3m6  x cao 4m          Gía: 78.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 06      Kích Thước: dài 6m9 x ngang 3m5  x cao 4m          Gía: 62.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI CẦU TUỘT TRẺ EM

Mã Số: 07               Kích Thước: dài 6m x ngang 5m x cao 3m 2         Gía: 85.000.000 đ

 

ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 08              Kích Thước: dài 5m5 x ngang 3m5  x cao 3m2          Gía: 68.000.000 đ

 

ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT THIẾU NHI

Mã Số: 09            Kích Thước: dài 7m6  x ngang 6m8 x cao 3m4          Gía: 155.000.000 đ

 

 CẦU TUỘT TRẺ EM

Mã Số: 10            Kích Thước: dài 6m2  x ngang 7m8 x cao 3m4          Gía: 125.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT TRẺ EM

Mã Số: 11                Kích Thước: dài 10m x ngang 5m5 x cao 4m          Gía: 87.000.000 đ

 

CẦU TRƯỢT

Mã Số: 12           Kích Thước: dài 8m4  x ngang 4m x cao 3m2          Gía: 52.000.000 đ

 

CẦU TUỘT

Mã Số: 13          Kích Thước: dài 5m x ngang 4m x cao 2m          Gía: 34.000.000 đ

 

CẦU TRƯỢT

Mã Số: 14             Kích Thước: dài 6m x ngang 3m x cao 4m5          Gía: 65.000.000 đ

 

CẦU TUỘT

Mã Số: 15    Kích Thước: dài4m x ngang 2m x cao 3m8          Gía: 26.500.000 đ

 

CẦU TRƯỢT

Mã Số: 16     Kích Thước: dài 7m8  x ngang 3m5  x cao 3m6          Gía: 65.500.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 17           Kích Thước: dài 2m5  x ngang 0.8m x cao 1.5m            Gía: 9.500.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 18           Kích Thước: dài 4m  x ngang 1m2  x cao 3m4            Gía: 12.500.000 đ

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 19          Kích Thước: dài 6m4 x ngang 3m5  x cao 3m            Gía: 23.500.000 đ


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 20               Kích Thước: dài 8m  x ngang 4m6  x cao 3m 4           Gía: 65.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 21         Kích Thước: dài 9m2  x ngang 3m8  x cao 3m 4           Gía: 37.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 22               Kích Thước: dài 9m2  x ngang 3m8  x cao 3m 4           Gía: 37.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 23     Kích Thước: dài 6m4 x ngang 3m5  x cao 3m            Gía: 23.500.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 24    Kích Thước: dài 4m4 x ngang 3m5  x cao 3m5            Gía: 55.000.000 đ

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 25    Kích Thước: dài 3m2  x ngang 3m2  x cao 3m 2           Gía: 15.500.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT

Mã Số: 26      Kích Thước: dài 3m x ngang 3m5  x cao 2m            Gía: 9.500.000 đ


TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 27      Kích Thước: dài 6m2 x ngang 4m8  x cao 3m4            Gía: 42.500.000 đ

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT THIẾU NHI

Mã Số: 28      Kích Thước: dài 5m6 x ngang 4m2  x cao 3m4            Gía: 56.500.000 đ

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 29       Kích Thước: dài 8m4  x ngang 4m x cao 3m2          Gía: 52.000.000 đ

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT THIẾU NHI

Mã Số: 30     Kích Thước: dài 5m x ngang 1m2 x cao 3m2          Gía: 18.000.000 đ

 

Mã Số: 31      Kích Thước: dài 5m4  x ngang 2m8 x cao 3m2          Gía: 22.000.000 đ

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 32    Kích Thước: dài 4m2  x ngang 2m x cao 4m8          Gía: 18.000.000 đ

 

Mã Số: 33      Kích Thước: dài 5m4  x ngang 5m x cao 3m2          Gía: 23.000.000 đ

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT THIẾU NHI

Mã Số: 34     Kích Thước: dài 9m  x ngang 5m2  x cao 3m2          Gía: 95.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 35     Kích Thước: dài 9m  x ngang 5m2  x cao 3m2          Gía: 95.000.000 đ

 

Mã Số: 36      Kích Thước: dài 6m5  x ngang 3m8  x cao 3m2          Gía: 48.000.000 đ

 

Mã Số: 37    Kích Thước: dài 9m  x ngang 5m2  x cao 3m2          Gía: 95.000.000 đ

 

Mã Số: 38       Kích Thước: dài 6m5  x ngang 3m8  x cao 3m2          Gía: 45.000.000 đ

 

Mã Số: 39     Kích Thước: dài 6m5  x ngang 3m8  x cao 3m2          Gía: 45.000.000 đ

 

Mã Số: 40     Kích Thước: dài 7m5  x ngang 4m8  x cao 3m2          Gía: 52.000.000 đ

 

Mã Số: 41   Kích Thước: dài 7m  x ngang 3m2  x cao 2m2          Gía: 21.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 42   Kích Thước: dài 9m5  x ngang 6m5  x cao 3m2          Gía: 120.000.000 đ