THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ, NHÀ BANH, THÚ NHÚN THIẾU NHI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ, NHÀ BANH, THÚ NHÚN THIẾU NHI
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

TRO CHƠI NGỰA KÉO HOÀNG GIA

Gía liên hệ: 036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ ĐẠI DƯƠNG                    Gía: 15.000.000 Đ

Mã số: 01                        -                 Kích thước: tròn 1.9m x cao 0.38m

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP - HỒ CÂU CÁ ĐẠI DƯƠNG

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ BÔNG SEN                   Gía: 15.000.000 Đ

Mã số: 02                        -                 Kích thước: tròn 1.9m x cao 0.38m

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP - HỒ CÂU CÁ BÔNG SEN

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ SỐ 8              Gía : 19.000.000 đ

Mã số: 03                        -                 Kích thước: dài 3.2m x ngang 2m x cao 0.5m

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           Gía: 8.500.000 Đ

Mã số: 01

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN                 Gía: 8.500.000 Đ        

Mã số: 02

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           Gía: 8.500.000 Đ

Mã số: 03

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           Gía: 8.500.000 Đ

Mã số: 04

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           Gía: 8.500.000 Đ

Mã số: 05

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           Gía: 8.500.000 Đ

Mã số: 06

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           Gía: 8.500.000 Đ

Mã số: 07

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           Gía: 8.500.000 Đ

Mã số: 08


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           Gía: 8.500.000 Đ

Mã số: 09 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           Gía: 8.500.000 Đ

Mã số: 10


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO          Gía: 4.000.000 Đ

Mã số: 11

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO          Gía: 4.000.000 Đ

Mã số: 11

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO          Gía: 4.000.000 Đ

Mã số: 12

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO          Gía: 4.000.000 Đ

Mã số: 13

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO          Gía: 4.000.000 Đ

Mã số: 14

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO          Gía: 4.000.000 Đ

Mã số: 15

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 01. Kích Thước: rộng 3m6  x dài 3m6 x cao 3m4            (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 45.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 02 . Kích Thước: rộng 4m5 x cao 3m5      (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 52.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 03 . Kích Thước: rộng 5m5 x cao 3m5 x dài 11m6             (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 96.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 04. Kích Thước: rộng 4m5 x cao 3m5   (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 52.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 05 . Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 10m6                 (Sử dụng trong nhà.)

Gía: 135.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 06 . Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 8m6                 (Sử dụng trong nhà.)

Gía: 65.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 07. Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 75.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 08. Kích Thước: rộng 4m5 x dài 6m5 x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 82.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 09. Kích Thước: rộng 3m5  x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 32.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 10 . Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 10m6                 (Sử dụng trong nhà.)

Gía: 135.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 11. Kích Thước: rộng 3m5  x dài 4m5 x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 46.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 12 .                                                                               (Sử dụng trong nhà.)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 13 .                                                                               (Sử dụng trong nhà.)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 14 .                                                                               (Sử dụng trong nhà.)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

 

Mã Số 15 .                                                                               (Sử dụng trong nhà.)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 16 . Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 10m6                 (Sử dụng trong nhà.)

Gía: 135.000.000 đ.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 17 . Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m x dài 7m6                 (Sử dụng trong nhà.)

Gía: 85.000.000 đ.